RSS

พิพิธภัณฑ์บัว

ความเป็นมา : 

          พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัว ปลูกรักษา ศึกษาการใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์บัว โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธ์บัวเพียง ๔๐ สายพันธุ์  ปัจจุบันมีพันธุ์บัวมากกว่า ๑๐๐ สายพันธุ์  มีทั้งบัวหลวง บัวผัน บัวสาย บัวฝรั่ง บัววิกตอเรีย และบัวพันธุ์ไทยหายากในอื้นที่ ๑๘ ไร่ 

วัตถุประสงค์ : 

        1.  เพื่อดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์บัวซึ่งมีหลากหลาย  ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์ต่างประเทศ  พันธุ์ลูกผสมมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

        2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา  อาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรื่องบัว

        3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัวในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอาหาร โอสถสาร ไม้ดอกไม้ประดับ  ของประดับ ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ฯลฯ

        4. เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

        5. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนพันธุกรรมพืช

กิจกรรม : 

      พิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์  เพื่อการเรียนรู้ ศึกษา วิจัย การใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากบัว  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณาการมาใช้กับการเรียนการสอนในหลายคณะวิชาของมหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานเอกชน  และส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี  เช่น โครงการพารู้พาเที่ยวเกี่ยวกับเมืองปทุม   โครงการนักพฤกษาศาสตร์จิ๋ว   โครงการอบรมทำผลิตภัณฑ์จากบัวหลวง โครงการปลูกบัวหลวงของจังหวัดปทุมธานี และโครงการท่องโลกการเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายที่จะปลูกบัวในคูน้ำ  สระน้ำ ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความสวยงาม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์บัวหลวง  บัวสาย  และบัวผัน เพื่อการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: